انتخاب زیرگروه

لیست قیمت بدنسازی بالا تنه

ترتیب نمایش :
نام کالا قیمت قیمت بعد از تخفیف
دستگاه تی بار Tonda Sport SX38 500,000 تومان -
دستگاه قایقی تایتان فیتنس EX2010 515,000 تومان -
میز پرس سینه حرفه ای Tonda Sport SX14 650,000 تومان -
شنا سوئدی مبارز 650,000 تومان -
نیمکت بالا سینه تن آسا A 4 672,000 تومان -
پرس سینه دست باز PS 2070 676,000 تومان -
میز بالا سینه حرفه ای Tonda Sport SX15 700,000 تومان -
دستگاه دیپ وزنه آزاد تندا اسپرت 700,000 تومان -
میز زیر سینه حرفه ای نیرو PS 2090 754,000 تومان -
بالا سینه دست باز PS 2060 754,000 تومان -
دستگاه شنا سوئدی تندر اسپرت C2014 58 840,000 تومان -
تی بار و وزنه آزاد مبارز 845,000 تومان -
دستگاه نشر خم نیرو NS 3090 884,000 تومان -
دستگاه سرشانه وزنه آزاد Tonda Sport SX21 900,000 تومان -
میز پرس سینه Tundor 913,000 تومان -
ماشین شراک لیفت مبارز 975,000 تومان -
میز بالا سینه Tundor olympic incline bench 990,000 تومان -
میز پرس بالاسینه Armani A2 1,008,000 تومان -
میز پرس تخت AT Gym A1 1,020,000 تومان -
دستگاه لیفت نیرو S 4095 1,066,000 تومان -
پرس بالا سینه دمبل PS 2080 1,066,000 تومان -
میز زیر سینه Tundor 1,089,000 تومان -
میز سر شانه هالتری مبارز 1,105,000 تومان -
میز پرس سینه تخت تن آسا A 1 1,106,000 تومان -
دستگاه تی بار تن آسا B 10 1,106,000 تومان -
میز پرس سینه تخت SEC A1 1,106,000 تومان -
دستگاه تی بار وزنه آزاد SEC B10 1,106,000 تومان -
دستگاه جلو بازو لاری نشسته AT Gym D5 1,140,000 تومان -
میز پرس بالا سینه AT Gym A2 1,260,000 تومان -
دستگاه شنا سوئدی Free Weight G4 1,261,000 تومان -
دستگاه شنا سوئدی تن آسا G 4 1,261,000 تومان -
میز پرس بالاسینه تن آسا A 2 1,274,000 تومان -
دستگاه روئینگ وزنه آزاد تندر C2014 29 1,350,000 تومان -
میز پرس زیرسینه تن آسا A 3 1,417,000 تومان -
میز پرس زیرسینه SEC A3 1,417,000 تومان -
اچ تک نیرو Z 4040 1,440,000 تومان -
دستگاه پرس بالا سینه نیرو PS 4030 1,440,000 تومان -
دستگاه پرس سینه نیرو SH 4060 1,440,000 تومان -
سوپر تی بار تندر C2014 27 1,600,000 تومان -
دستگاه سر شانه وزنه آزاد تندر C2014 32 1,680,000 تومان -
دستگاه پرس بالا سینه وزنه آزاد تندر C2014 33 1,680,000 تومان -
دستگاه جلو بازو وزنه آزاد تندر C2014 34 1,680,000 تومان -
دستگاه سرشانه نیرو S 4090 1,680,000 تومان -
دستگاه زیر بغل وزنه آزاد تندر C2014 35 1,850,000 تومان -
دستگاه پلاور وزنه آزاد تندر اسپرت C2014 66 1,850,000 تومان -
سوپر تی بار Tundor T bar row 1,870,000 تومان -
دستگاه سر شانه نشسته طرح مکس مبارز 2,080,000 تومان -
دستگاه پرس سینه خوابیده طرح مکس مبارز 2,080,000 تومان -
دستگاه بالا سینه خوابیده طرح مکس مبارز 2,080,000 تومان -
دستگاه زیر سینه خوابیده طرح مکس مبارز 2,080,000 تومان -
دستگاه جلو بازو لاری Tonda Sport SX07 2,350,000 تومان -
دستگاه زیر بغل لت Tonda Sport SX09 2,350,000 تومان -
ماشین قفسه سینه فلای Tonda Sport SX06 2,500,000 تومان -
ماشین زیر بغل قایقی Tonda Sport SX05 2,500,000 تومان -
تی بار بادی استرانگ M 031 2,550,000 تومان -
دستگاه قایقی تندر C2014 13 3,200,000 تومان -
دستگاه کشش زیر بغل لت تندر C2014 14 3,200,000 تومان -
ماشین جلو بازو لاری تندر C2014 19 3,200,000 تومان -
ماشین پرس سرشانه تندر C2014 20 3,300,000 تومان -
پرس سینه تن آسا A 9 3,315,000 تومان -
پرس بالا سینه تن آسا A 10 3,315,000 تومان -
قایقی نیرو Z 6025 3,360,000 تومان -
عمود نیرو PB 6040 3,360,000 تومان -
لاری کششی نیرو PB 6085 3,360,000 تومان -
زیر بغل یتس تن آسا B 11 3,367,000 تومان -
پرس سرشانه تن آسا C 5 3,471,000 تومان -
پرس زیر سینه تن آسا A 12 3,471,000 تومان -
ماشین مولتی فلای تندر C2014 21 3,500,000 تومان -
دستگاه قایقی روئینگ ماشینی مبارز 3,640,000 تومان -
دستگاه جلو بازو ماشینی مبارز 3,640,000 تومان -
دستگاه قایقی وزنه آزاد طرح تکنو مبارز 3,640,000 تومان -
دستگاه پرس بالا سینه وزنه آزاد طرح تکنو مبارز 3,640,000 تومان -
دستگاه زیر بغل وزنه آزاد طرح تکنو مبارز 3,640,000 تومان -
دستگاه زیر بغل عمود ماشینی مبارز 3,640,000 تومان -
دستگاه قفسه سینه 2 کاره ماشینی مبارز 3,640,000 تومان -
دستگاه جلو بازوی لاری Inpars AN6005 3,900,000 تومان -
دستگاه پرس سرشانه Inpars AN6006 3,900,000 تومان -
دستگاه قفسه سینه Inpars AN6007 3,900,000 تومان -
دستگاه زیر بغل لت Inpars AN6009 3,900,000 تومان -
دستگاه قایقی Inpars AN6010 3,900,000 تومان -
میز پرس سینه Relax fitness PTT109 4,200,000 تومان -
میز پرس بالا سینه Relax fitness PTT110 4,300,000 تومان -
میز پرس زیرسینه Relax fitness PTT111 4,300,000 تومان -
دستگاه جلو بازو لاری Armani D3 4,368,000 تومان -
دستگاه جلو بازو لاری AT Gym D3 4,656,000 تومان -
دستگاه کشش زیر بغل لت Free Weight B5 4,758,000 تومان -
دستگاه کشش زیر بغل لت تن آسا B 5 4,758,000 تومان -
دستگاه کشش زیر بغل عمود تن آسا B 13 4,810,000 تومان -
دستگاه قفسه فلای دوکاره Armani G8 4,810,000 تومان -
دستگاه کشش قایقی رویینگ تن آسا B 4 4,836,000 تومان -
دستگاه کشش قایقی رویینگ SEC B4 4,836,000 تومان -
دستگاه جلو بازو تن آسا D 10 5,044,000 تومان -
دستگاه پارالل بارفیکس و شکم تن آسا G 7 5,044,000 تومان -
دستگاه قفسه فلای دوکاره تن آسا G 8 5,044,000 تومان -
پرس سرشانه ماشین Armani C7 5,044,000 تومان -
ماشین پرس سرشانه Tundor shoulder press 5,060,000 تومان -
دستگاه کشش قایقی رویینگ AT Gym B4 5,136,000 تومان -
دستگاه زیر بغل بکسل اچ تن آسا B 6 5,161,000 تومان -
دستگاه کشش زیر بغل عمود AT Gym B5 5,184,000 تومان -
ماشین جلو بازو Tundor preacher curl 5,280,000 تومان -
دستگاه جلو بازو AT Gym D10 5,352,000 تومان -
دستگاه پرس سینه ماشین همگرا AT Gym A14 5,352,000 تومان -
دستگاه قفسه فلای دوکاره AT Gym G8 5,352,000 تومان -
دستگاه سرشانه ماشین همگرا AT Gym C10 5,724,000 تومان -
ماشین سینه و بالا سینه Tundor flat inclined press 5,940,000 تومان -
پرس سرشانه و لت Salter M176 7,435,000 تومان -
پرس سینه Salter M140 7,547,000 تومان -
دستگاه مولتی فلای بادی استرانگ A6 002A 7,900,000 تومان -
دستگاه پرس سرشانه بادی استرانگ A6 003 7,900,000 تومان -
دستگاه جلو بازو لاری بادی استرانگ A6 006 7,900,000 تومان -
دستگاه لت بادی استرانگ 012 7,900,000 تومان -
دستگاه پارویی بادی استرانگ A6 012A 7,900,000 تومان -
دستگاه پرس سینه بادی استرانگ A6 001 7,900,000 تومان -
دستگاه فلای پروانه پروتئوس Pros 102 8,000,000 تومان -
دستگاه جلو بازو لاری پروتئوس Pros 105 8,000,000 تومان -
دستگاه جلو بازو لاری Relax fitness PC907 8,900,000 تومان -
دستگاه پشت بازو Relax fitness PC908 8,900,000 تومان -
دستگاه قفسه سینه Relax fitness PC912 8,900,000 تومان -
دستگاه پرس سرشانه Relax fitness PL1003 8,900,000 تومان -
دستگاه پارویی Relax fitness PL1002 8,900,000 تومان -
دستگاه پرس سینه Relax fitness PL1001 8,900,000 تومان -
دستگاه لت یتسی Relax fitness PL1006 8,900,000 تومان -
دستگاه پرس زیرسینه Relax fitness PL1005 8,900,000 تومان -
دستگاه پرس سینه نشسته Relax fitness PC901 8,900,000 تومان -
دستگاه پرس بالاسینه Relax fitness PL1004 8,900,000 تومان -
دستگاه لت یتسی Relax fitness PC913 9,300,000 تومان -
میز پرس سینه Salter M184 9,345,000 تومان -
دستگاه سرشانه Relax fitness PL1203 13,800,000 تومان -
دستگاه جلو بازو Relax fitness PL1207 13,800,000 تومان -
دستگاه قفسه سینه Relax fitness PL1212 13,800,000 تومان -
دستگاه لت یتسی Relax fitness PL1213 13,800,000 تومان -
دستگاه پشت بازو Relax fitness PL1208 13,800,000 تومان -
دستگاه پرس سینه Relax fitness PL1201 13,800,000 تومان -
دستگاه جلو بازو و پشت بازو BH Fitness Biceps Triceps L140 19,220,000 تومان 19,200,000 تومان
دستگاه پرس سینه و سرشانه BH Fitness Shoulder Chest Press L080 19,820,000 تومان 19,800,000 تومان
دستگاه جلو بازو لاری Salter M2020 19,860,000 تومان -
دستگاه لت سیم کش و قایقی BH Fitness Lat Pull L550 20,220,000 تومان 20,200,000 تومان
دستگاه پک بک BH Fitness Rear Deltoid L410 21,020,000 تومان 21,000,000 تومان
دستگاه پرس سینه نشسته BH Fitness TR Line L070 21,020,000 تومان 21,000,000 تومان
دستگاه جلو بازو Salter M2096 21,600,000 تومان -
دستگاه پرس سر شانه Salter M2076 22,560,000 تومان -
دستگاه قایقی Salter M2041 22,800,000 تومان -
دستگاه پرس سینه نشسته Salter M2084 23,580,000 تومان -
دستگاه پارالل بارفیکس Salter M2088 24,000,000 تومان -
دستگاه پرس سینه نشسته BH Fitness Strength Line XC070 28,220,000 تومان 28,200,000 تومان
تردمیل دوچرخه ثابت و الپتیکال رشته های ورزشی لوازم بدنسازی
ترازو ماساژور زیبایی تجهیزات پزشکی باشگاهی
Top