لیست قیمت سایر کالاها

لیست قیمت بدنسازی پايين تنه

ترتیب نمایش :
نام کالا قیمت
ساق پا نشسته نیرو SP 2040
754,000 تومان
ساق پا نشسته مبارز
1,001,000 تومان
دستگاه خیاط ایستاده وزنه آزاد مبارز
1,066,000 تومان
دستگاه تی بار خوابیده تن آسا B 12
1,261,000 تومان
ساق پا نشسته وزنه آزاد تندر اسپرت
1,320,000 تومان
دستگاه ساق پا نشسته Free Weight F15
1,482,000 تومان
دستگاه ساق پا نشسته وزنه آزاد تن آسا F 15
1,482,000 تومان
دستگاه ساق پا نشسته Fresh Way
1,807,000 تومان
دستگاه جلو پا وزنه آزاد تندر C2014 30
1,850,000 تومان
دستگاه پشت پا وزنه آزاد تندر C2014 31
1,850,000 تومان
دستگاه ساق پا نشسته بادی استرانگ M 029
2,450,000 تومان
دستگاه پرس پا Tonda Sport SX52
2,760,000 تومان
دستگاه هاگ پا Tonda Sport SX50
2,760,000 تومان
دستگاه جلو پا Tonda Sport LX54
2,820,000 تومان
دستگاه پشت پا Tonda Sport SX55
2,820,000 تومان
جلو پا وزنه آزاد SEG F11
2,925,000 تومان
دستگاه ساق پا نشسته وزنه آزاد Steel flex PLSC
3,200,000 تومان
دستگاه هاگ وساق پا SEG F13
3,328,000 تومان
جلو پا نیرو R 6010
3,360,000 تومان
ماشین جلو پا تندر اسپرت C2014 10
3,360,000 تومان
ماشین پشت پا تندر اسپرت C2014 11
3,360,000 تومان
پشت پا نیرو R 6050
3,360,000 تومان
خیاط بیرون پا نیرو R 6051
3,360,000 تومان
خیاط داخل پا نیرو R 6050
3,360,000 تومان
ماشین هاگ پا وزنه آزاد تندر C2014 24
3,360,000 تومان
ماشین خارج ران تندر C2017 14
3,460,000 تومان
دستگاه ساق ایستاده تندر اسپرت C2014 22
3,460,000 تومان
دستگاه پرس پا خوابیده وزنه آزاد تندر اسپرت C2014 23
3,460,000 تومان
دستگاه ساق پا نشسته Relax fitness PTT128
3,500,000 تومان
دستگاه ساق پا ایستاده وزنه آزاد Body solid GSCL360
3,600,000 تومان
ماشین خیاطه داخل ران تندر C2014 16
3,670,000 تومان
ماشین جلو پا نشسته تندر اسپرت
3,670,000 تومان
پرس پا نیرو R 6080
3,720,000 تومان
هاگ پا نیرو R 6020
3,720,000 تومان
دستگاه پشت پا خوابیده Inpars AN6003
4,000,000 تومان
دستگاه پرس پا Inpars AN4002
4,000,000 تومان
دستگاه هاگ پا Inpars AN4003
4,000,000 تومان
دستگاه پرس پا مبارز
4,030,000 تومان
دستگاه هاگ پا مبارز
4,030,000 تومان
دستگاه ورزشی ساق پا ایستاده مبارز
4,030,000 تومان
دستگاه جلو پا سیم کش مبارز
4,030,000 تومان
دستگاه پشت پا سیم کش مبارز
4,030,000 تومان
دستگاه جلو پا وزنه آزاد Steel flex PLLE
4,300,000 تومان
دستگاه پشت پا وزنه آزاد Steel flex PLLC
4,300,000 تومان
دستگاه هاگ پا ایستاده حرفه ای SEG F8
4,316,000 تومان
هاک پا ایستاده حرفه ای AT Gym F8
4,380,000 تومان
دستگاه پرس و هاگ پا دوکاره نیرو R 6030
4,560,000 تومان
پرس پا تن آسا F 18
4,576,000 تومان
ماشین ساق پا ایستاده Ovanko calf raise
4,730,000 تومان
ماشین پشت پا خوابیده Ovanko leg curl
4,785,000 تومان
ماشین جلو پا Ovanko leg extention
4,785,000 تومان
دستگاه ساق پا ایستاده دو پله تن آسا F 1
5,044,000 تومان
دستگاه جلو ران تن آسا F 5
5,044,000 تومان
دستگاه پشت ران خوابیده تن آسا F 6
5,044,000 تومان
دستگاه پرس پا خوابیده حرفه ای SEG F9
5,044,000 تومان
دستگاه پشت ران خوابیده Armani F6
5,044,000 تومان
دستگاه پرس پا خوابیده حرفه ای Free Weight F9
5,044,000 تومان
پرس پا خوابیده حرفه ای AT Gym F9
5,100,000 تومان
دستگاه پشت پا نشسته Armani F17
5,161,000 تومان
هاگ پا وزنه آزاد Ovanko
5,170,000 تومان
دستگاه پشت ران AT Gym F6
5,352,000 تومان
دستگاه جلو ران AT Gym F5
5,352,000 تومان
پرس پا خوابیده وزنه آزاد Ovanko leg press
5,445,000 تومان
دستگاه پرس پا نشسته Armani F7
5,460,000 تومان
ماشین مولتی هیپ Ovanko multi hip
5,720,000 تومان
دستگاه خیاطه بیرون و داخل پا Fresh Way
7,527,000 تومان
دستگاه پرس پا Fresh Way
7,527,000 تومان
دستگاه پشت ران نشسته Tecnofit TF6001
7,600,000 تومان
دستگاه جلو ران نشسته Tecnofit TF6002
7,600,000 تومان
دستگاه ساق پا نشسته Tecnofit TF6036
7,600,000 تومان
دستگاه پشت پا خوابیده Tecnofit TF6044
7,600,000 تومان
دستگاه پشت پا نشسته بادی استرانگ A6 013
7,900,000 تومان
دستگاه پشت پا خوابیده بادی استرانگ A6 013A
7,900,000 تومان
دستگاه جلو پا بادی استرانگ A6 014
7,900,000 تومان
دستگاه ساق پا ایستاده بادی استرانگ A6 017
7,900,000 تومان
دستگاه داخل ران بادی استرانگ A6 018
7,900,000 تومان
دستگاه پرس پا خوابیده 45 درجه بادی استرانگ M 0022
8,000,000 تومان
دستگاه ساق پا ایستاده Tecnofit TF6049
8,300,000 تومان
دستگاه شوت معکوس Tecnofit TF6022
8,300,000 تومان
دستگاه خیاطه داخل و خارج ران Tecnofit TF6053
8,300,000 تومان
دستگاه بیرون پا خیاطه Techno Care P114
8,750,000 تومان
دستگاه بیرون پا خیاطه Techno Care P115
8,750,000 تومان
دستگاه ساق پا Relax fitness PL1009
8,900,000 تومان
دستگاه جلو پا نشسته Relax fitness PC905
8,900,000 تومان
دستگاه پشت پا نشسته Relax fitness PC906
8,900,000 تومان
دستگاه ساق پا ایستاده Relax fitness PC917
9,300,000 تومان
دستگاه پشت پا خوابیده Relax fitness PC918
9,300,000 تومان
دستگاه پرس پا نشسته Relax fitness PC911
9,800,000 تومان
دستگاه داخل و خارج ران Relax fitness PC916
9,800,000 تومان
دستگاه پرس پا وزنه آزاد Steel flex PLLP
9,800,000 تومان
پرس پا خوابیده 45 درجه Relax fitness PTT116
9,900,000 تومان
دستگاه پرس پا Relax fitness PL1008
9,900,000 تومان
دستگاه ساق پا وزنه آزاد Salter M9218
10,100,000 تومان
دستگاه جلو ران Body solid SLE200
10,800,000 تومان
دستگاه پشت ران خوابیده Body solid SLC400
10,800,000 تومان
دستگاه مولتی هیپ Body solid SMH1500
11,500,000 تومان
دستگاه هاگ پا وزنه آزاد Steel flex PLHP
11,900,000 تومان
دستگاه پرس پا و ساق پا نشسته Body solid SLP500
12,700,000 تومان
دستگاه فلای و نشر از پشت Body solid DPEC SF
12,900,000 تومان
دستگاه پرس پا نشسته Tecnofit TF6016
12,900,000 تومان
دستگاه جلو ران و پشت ران Body solid DLEC SF
13,800,000 تومان
دستگاه خیاطه داخل و خارج ران Body solid DIOT SF
14,200,000 تومان
دستگاه پشت پا نشسته Relax fitness PL1206
14,800,000 تومان
دستگاه جلوپا Relax fitness PL1205
14,800,000 تومان
دستگاه پرس پا و ساق پا Body solid DCLP SF
14,900,000 تومان
دستگاه خارج ران و داخل ران Relax fitness PL1216
15,800,000 تومان
دستگاه پرس پا نشسته Relax fitness PL1211
15,800,000 تومان
دستگاه جلو پا نشسته Steel flex MLE 200
15,900,000 تومان
دستگاه خیاطه داخل و خارج ران Nautilus TF 5009
16,400,000 تومان
دستگاه پرس پا نشسته Nautilus TF 5004
16,400,000 تومان
دستگاه جلو ران Nautilus TF 5003
16,400,000 تومان
دستگاه پشت ران نشسته Nautilus TF 5010
16,400,000 تومان
دستگاه پشت پا خوابیده Salter M2027
16,550,000 تومان
دستگاه پشت پا Steel flex MLC 400
16,900,000 تومان
دستگاه داخل و خارج ران Steel flex MTH 1100
16,900,000 تومان
دستگاه مولتی هیپ Steel flex MMH 1500
16,900,000 تومان
دستگاه پشت ران ایستاده Salter M2028
17,590,000 تومان
دستگاه سرینی Salter M2025
17,670,000 تومان
دستگاه ساق پا افقی Salter M2018
18,154,500 تومان
دستگاه مولتی هیپ Salter M2039
18,550,000 تومان
دستگاه جلو پا Salter M2026
18,800,000 تومان
دستگاه خیاطه داخل ران Salter M2032
19,000,000 تومان
دستگاه داخل ران Salter M2031
19,000,000 تومان
دستگاه پرس پا Salter M1099
19,900,000 تومان
دستگاه ساق پا ایستاده Salter M2019
20,400,000 تومان
دستگاه جلو پا و پشت پا BH Fitness Leg Extension L020
20,820,000 تومان
20,800,000 تومان
دستگاه پا Salter M2082
21,000,000 تومان
دستگاه داخل و خارج ران Salter M2083
21,700,000 تومان
دستگاه پرس پا نشسته Steel flex MLP 500
21,900,000 تومان
دستگاه پرس پا نشسته Salter M2087
24,600,000 تومان
upfooter
تردمیل دوچرخه ثابت و الپتیکال رشته های ورزشی لوازم بدنسازی
ترازو ماساژور زیبایی تجهیزات پزشکی باشگاهی
Top