لیست قیمت سایر کالاها

لیست قیمت بدنسازی بالا تنه

ترتیب نمایش :
نام کالا قیمت
شنا سوئدی Mega Fitness 996TR
76,000 تومان
نیمکت سرشانه دمبل تندر C2017 36
420,000 تومان
پرس بالا سینه دمبل PS 2080
494,000 تومان
دستگاه قایقی تایتان فیتنس EX2010
562,500 تومان
پرس سینه دست باز PS 2070
572,000 تومان
بالا سینه دست باز PS 2060
598,000 تومان
میز زیر سینه حرفه ای نیرو PS 2090
598,000 تومان
میز بالا سینه حرفه ای Tonda Sport SX15
720,000 تومان
میز پرس سینه حرفه ای Tonda Sport SX14
720,000 تومان
دستگاه تی بار Tonda Sport SX38
720,000 تومان
دستگاه شنا سوئدی تندر اسپرت C2014 58
720,000 تومان
نیمکت بالا سینه الموت تن ساز A 4
739,500 تومان
شنا سوئدی مبارز
754,000 تومان
دستگاه دیپ وزنه آزاد تندا اسپرت
840,000 تومان
دستگاه نشر خم نیرو NS 3090
884,000 تومان
دستگاه لیفت نیرو S 4095
936,000 تومان
تی بار و وزنه آزاد مبارز
1,014,000 تومان
میز پرس تخت AT Gym A1
1,020,000 تومان
میز پرس بالاسینه Armani A2
1,109,000 تومان
دستگاه جلو بازو لاری نشسته AT Gym D5
1,140,000 تومان
ماشین شراک لیفت مبارز
1,144,000 تومان
اچ تک نیرو Z 4040
1,196,000 تومان
دستگاه پرس بالا سینه نیرو PS 4030
1,196,000 تومان
دستگاه پرس سینه نیرو SH 4060
1,196,000 تومان
دستگاه سرشانه نیرو S 4090
1,196,000 تومان
میز سر شانه هالتری مبارز
1,209,000 تومان
میز پرس سینه تخت الموت تن ساز A 1
1,216,500 تومان
دستگاه تی بار الموت تن ساز B 10
1,216,500 تومان
میز پرس بالا سینه AT Gym A2
1,260,000 تومان
شنا سوئدی Inpars PV4010
1,350,000 تومان
دستگاه شنا سوئدی الموت تن ساز G 4
1,387,000 تومان
دستگاه شنا سوئدی Free Weight G4
1,387,000 تومان
میز پرس بالاسینه الموت تن ساز A 2
1,401,500 تومان
دستگاه روئینگ وزنه آزاد تندر C2014 29
1,450,000 تومان
میز پرس زیرسینه الموت تن ساز A 3
1,559,000 تومان
سوپر تی بار Ovanko T bar row
1,650,000 تومان
دستگاه ساعد تندر اسپرت
1,680,000 تومان
سوپر تی بار تندر C2014 27
1,730,000 تومان
دستگاه سر شانه وزنه آزاد تندر C2014 32
1,760,000 تومان
دستگاه پرس بالا سینه وزنه آزاد تندر C2014 33
1,760,000 تومان
دستگاه جلو بازو وزنه آزاد تندر C2014 34
1,760,000 تومان
دستگاه تی بار Inpars PV4006
1,890,000 تومان
دستگاه زیر بغل وزنه آزاد تندر C2014 35
1,950,000 تومان
دستگاه پلاور وزنه آزاد تندر اسپرت C2014 66
1,950,000 تومان
دستگاه سر شانه نشسته طرح مکس مبارز
2,340,000 تومان
دستگاه پرس سینه خوابیده طرح مکس مبارز
2,340,000 تومان
دستگاه بالا سینه خوابیده طرح مکس مبارز
2,340,000 تومان
دستگاه زیر سینه خوابیده طرح مکس مبارز
2,340,000 تومان
دستگاه جلو بازو وزنه آزاد مبارز
2,470,000 تومان
تی بار بادی استرانگ M 031
2,550,000 تومان
دستگاه زیر بغل لت Tonda Sport SX09
2,875,000 تومان
لاری کششی نیرو PB 6085
2,880,000 تومان
عمود نیرو PB 6040
2,880,000 تومان
قایقی نیرو Z 6025
2,880,000 تومان
نیمکت سرشانه پشتی دار Nautilus TF 5016
3,200,000 تومان
دستگاه جلو بازو لاری Tonda Sport SX07
3,243,000 تومان
ماشین قفسه سینه فلای Tonda Sport SX06
3,243,000 تومان
ماشین زیر بغل قایقی Tonda Sport SX05
3,243,000 تومان
دستگاه قایقی تندر C2014 13
3,360,000 تومان
ماشین جلو بازو لاری تندر C2014 19
3,360,000 تومان
ماشین پرس سرشانه تندر C2014 20
3,460,000 تومان
دستگاه کشش زیر بغل لت تندر C2014 14
3,460,000 تومان
ماشین رونینگ نشسته تندر اسپرت
3,460,000 تومان
پرس سینه الموت تن ساز A 9
3,646,500 تومان
پرس بالا سینه الموت تن ساز A 10
3,646,500 تومان
ماشین مولتی فلای تندر C2014 21
3,670,000 تومان
زیر بغل یتس الموت تن ساز B 11
3,703,500 تومان
پرس سرشانه الموت تن ساز C 5
3,818,000 تومان
پرس زیر سینه الموت تن ساز A 12
3,818,000 تومان
دستگاه جلو بازوی لاری Inpars PV6005
3,850,000 تومان
دستگاه قفسه سینه Inpars PV6007
3,850,000 تومان
دستگاه زیر بغل لت Inpars PV6008
3,850,000 تومان
دستگاه قایقی Inpars PV6009
3,850,000 تومان
دستگاه بارفیکس پارالل کمکی Inpars PV6002
3,950,000 تومان
دستگاه قایقی وزنه آزاد طرح تکنو مبارز
4,095,000 تومان
دستگاه پرس بالا سینه وزنه آزاد طرح تکنو مبارز
4,095,000 تومان
دستگاه زیر بغل وزنه آزاد طرح تکنو مبارز
4,095,000 تومان
دستگاه زیر بغل عمود ماشینی مبارز
4,160,000 تومان
دستگاه قفسه سینه 2 کاره ماشینی مبارز
4,160,000 تومان
دستگاه قایقی روئینگ ماشینی مبارز
4,160,000 تومان
دستگاه جلو بازو ماشینی مبارز
4,160,000 تومان
میز پرس سینه Relax fitness PTT109
4,200,000 تومان
میز پرس زیرسینه Relax fitness PTT111
4,300,000 تومان
میز پرس بالا سینه Relax fitness PTT110
4,300,000 تومان
دستگاه جلو بازو لاری AT Gym D3
4,656,000 تومان
دستگاه جلو بازو لاری Armani D3
4,805,000 تومان
دستگاه کشش قایقی رویینگ AT Gym B4
5,136,000 تومان
دستگاه کشش زیر بغل عمود AT Gym B5
5,184,000 تومان
دستگاه کشش زیر بغل لت الموت تن ساز B 5
5,234,000 تومان
دستگاه کشش زیر بغل لت Free Weight B5
5,234,000 تومان
دستگاه قفسه فلای دوکاره Armani G8
5,291,000 تومان
دستگاه کشش زیر بغل عمود الموت تن ساز B 13
5,291,000 تومان
دستگاه کشش قایقی رویینگ الموت تن ساز B 4
5,319,500 تومان
ماشین پرس سرشانه Ovanko shoulder press
5,350,000 تومان
دستگاه جلو بازو AT Gym D10
5,352,000 تومان
دستگاه پرس سینه ماشین همگرا AT Gym A14
5,352,000 تومان
دستگاه قفسه فلای دوکاره AT Gym G8
5,352,000 تومان
میز لاری Salter F1070
5,405,000 تومان
ماشین جلو بازو Ovanko preacher curl
5,500,000 تومان
دستگاه جلو بازو الموت تن ساز D 10
5,548,500 تومان
دستگاه پارالل بارفیکس و شکم الموت تن ساز G 7
5,548,500 تومان
دستگاه قفسه فلای دوکاره الموت تن ساز G 8
5,548,500 تومان
پرس سرشانه ماشین Armani C7
5,548,500 تومان
دستگاه زیر بغل بکسل اچ الموت تن ساز B 6
5,677,000 تومان
دستگاه سرشانه ماشین همگرا AT Gym C10
5,724,000 تومان
ماشین سینه و بالا سینه Ovanko flat inclined press
5,750,000 تومان
میز پرس سینه Nautilus TF 5023
6,200,000 تومان
دستگاه پرس سینه Salter F1025
6,440,000 تومان
میز پرس سرشانه Nautilus TF 5022
6,500,000 تومان
میز پرس بالا سینه Nautilus TF 5021
6,500,000 تومان
میز پرس زیر سینه Nautilus TF 5024
6,500,000 تومان
دستگاه پرس سرشانه Salter F1076
6,555,000 تومان
دستگاه پرس بالا سینه Salter F1085
7,245,000 تومان
دستگاه زیر بغل اچ Tecnofit TF6004
7,600,000 تومان
دستگاه زیر بغل لت Tecnofit TF6008
7,600,000 تومان
دستگاه نشر از جانب Tecnofit TF6010
7,600,000 تومان
دستگاه پشت بازو Tecnofit TF6011
7,600,000 تومان
دستگاه پرس سرشانه Tecnofit TF6012
7,600,000 تومان
دستگاه جلو بازو تک تک Tecnofit TF6013
7,600,000 تومان
دستگاه پشت بازو دیپ Tecnofit TF6050
7,600,000 تومان
دستگاه پرس بالا سینه Tecnofit TF6040
7,600,000 تومان
دستگاه اچ و عضله ذوزنقه ای Tecnofit TF6041
7,600,000 تومان
دستگاه جلو بازو لاری Tecnofit TF6046
7,600,000 تومان
دستگاه پرس زیر سینه Salter F1077
7,762,500 تومان
دستگاه مولتی فلای بادی استرانگ A6 002A
7,900,000 تومان
دستگاه پرس سرشانه بادی استرانگ A6 003
7,900,000 تومان
دستگاه جلو بازو لاری بادی استرانگ A6 006
7,900,000 تومان
دستگاه لت بادی استرانگ 012
7,900,000 تومان
دستگاه پارویی بادی استرانگ A6 012A
7,900,000 تومان
دستگاه پرس سینه بادی استرانگ A6 001
7,900,000 تومان
دستگاه پرس سینه Tecnofit TF6005
8,300,000 تومان
دستگاه پروانه قفسه سینه Tecnofit TF6007
8,300,000 تومان
دستگاه فلای سینه و نشر از پشت Tecnofit TF6047
8,300,000 تومان
دستگاه قایقی Tecnofit TF6021
8,300,000 تومان
دستگاه لت Tecnofit TF6020
8,300,000 تومان
دستگاه پشت بازو Relax fitness PC908
8,900,000 تومان
دستگاه قفسه سینه Relax fitness PC912
8,900,000 تومان
دستگاه بالا سینه وزنه آزاد Nautilus TF 5055
9,600,000 تومان
دستگاه جلو بازو لاری Relax fitness PC907
9,800,000 تومان
دستگاه پرس سینه نشسته Relax fitness PC901
9,800,000 تومان
دستگاه پرس بالاسینه Relax fitness PL1004
9,900,000 تومان
دستگاه پرس سرشانه Relax fitness PL1003
9,900,000 تومان
دستگاه پارویی Relax fitness PL1002
9,900,000 تومان
دستگاه پرس سینه Relax fitness PL1001
9,900,000 تومان
دستگاه لت یتسی Relax fitness PL1006
9,900,000 تومان
دستگاه پرس زیرسینه Relax fitness PL1005
9,900,000 تومان
دستگاه لت یتسی Relax fitness PC913
10,800,000 تومان
دستگاه اسمیت ماشین Tecnofit TF6017
10,900,000 تومان
دستگاه سرشانه وزنه آزاد Salter M9276
12,650,000 تومان
دستگاه قفسه سینه Relax fitness PL1212
13,800,000 تومان
دستگاه لت یتسی Relax fitness PL1213
13,800,000 تومان
دستگاه پشت بازو Relax fitness PL1208
13,800,000 تومان
دستگاه لت عمود Nautilus TF 5031
13,800,000 تومان
دستگاه قایقی Nautilus TF 5032
13,800,000 تومان
دستگاه سرشانه Relax fitness PL1203
14,800,000 تومان
دستگاه صلیبی Salter M2091
15,352,000 تومان
دستگاه قایقی Salter M2092
15,352,000 تومان
دستگاه پرس سینه وزنه آزاد Salter M9240
15,525,000 تومان
دستگاه جلو بازو Relax fitness PL1207
15,800,000 تومان
دستگاه پرس سینه Relax fitness PL1201
15,800,000 تومان
دستگاه پرس سینه وزنه آزاد Salter M9242
15,870,000 تومان
دستگاه پرس سینه Nautilus TF 5001
16,400,000 تومان
دستگاه پرس سرشانه Nautilus TF 5002
16,400,000 تومان
دستگاه پروانه قفسه سینه Nautilus TF 5011
16,400,000 تومان
دستگاه نشر از جانب Nautilus TF 5007
16,400,000 تومان
دستگاه اچ Nautilus TF 5006
16,400,000 تومان
دستگاه زیر بغل Nautilus TF 5012
16,400,000 تومان
دستگاه جلو بازو تک تک Nautilus TF 5005
16,400,000 تومان
دستگاه پشت بازو چکشی Nautilus TF 5008
16,400,000 تومان
دستگاه جلو بازو لاری Salter M2020
19,033,000 تومان
دستگاه جلو بازو و پشت بازو BH Fitness Biceps Triceps L140
19,220,000 تومان
19,200,000 تومان
دستگاه پرس سینه و سرشانه BH Fitness Shoulder Chest Press L080
19,820,000 تومان
19,800,000 تومان
دستگاه لت سیم کش و قایقی BH Fitness Lat Pull L550
20,220,000 تومان
20,200,000 تومان
دستگاه جلو بازو Salter M2096
20,700,000 تومان
دستگاه پک بک BH Fitness Rear Deltoid L410
21,020,000 تومان
21,000,000 تومان
دستگاه پرس سینه نشسته BH Fitness TR Line L070
21,020,000 تومان
21,000,000 تومان
دستگاه بازو لاری Salter M2023
21,275,000 تومان
دستگاه سرشانه Salter M2077
21,275,000 تومان
دستگاه پرس سر شانه Salter M2076
21,620,000 تومان
دستگاه قایقی Salter M2041
21,850,000 تومان
دستگاه پرس سینه و شانه Salter M2043
21,850,000 تومان
دستگاه پرس سینه نشسته Salter M2084
22,598,000 تومان
دستگاه پارالل بارفیکس Salter M2088
23,000,000 تومان
دستگاه باتر فلای Salter M2085
23,115,000 تومان
دستگاه پرس سینه نشسته BH Fitness Strength Line XC070
28,220,000 تومان
28,200,000 تومان

مشاوره تخصصی خرید بدنسازی بالا تنه

021-22324727

upfooter
تردمیل دوچرخه ثابت و الپتیکال رشته های ورزشی لوازم بدنسازی
ترازو ماساژور زیبایی تجهیزات پزشکی باشگاهی
Top