انتخاب زیرگروه

لیست قیمت بدنسازی بالا تنه

ترتیب نمایش :
نام کالا قیمت
شنا سوئدی Mega Fitness 996TR
72,000 تومان
دستگاه قایقی تایتان فیتنس EX2010
515,000 تومان
دستگاه تی بار Tonda Sport SX38
600,000 تومان
میز بالا سینه حرفه ای Tonda Sport SX15
600,000 تومان
میز پرس سینه حرفه ای Tonda Sport SX14
600,000 تومان
نیمکت بالا سینه تن آسا A 4
672,000 تومان
پرس سینه دست باز PS 2070
676,000 تومان
دستگاه دیپ وزنه آزاد تندا اسپرت
700,000 تومان
شنا سوئدی مبارز
715,000 تومان
دستگاه شنا سوئدی تندر اسپرت C2014 58
720,000 تومان
بالا سینه دست باز PS 2060
754,000 تومان
میز زیر سینه حرفه ای نیرو PS 2090
754,000 تومان
دستگاه نشر خم نیرو NS 3090
884,000 تومان
تی بار و وزنه آزاد مبارز
975,000 تومان
میز پرس بالاسینه Armani A2
1,008,000 تومان
میز پرس تخت AT Gym A1
1,020,000 تومان
پرس بالا سینه دمبل PS 2080
1,066,000 تومان
دستگاه لیفت نیرو S 4095
1,066,000 تومان
لت زیر بغل چند منظوره Body solid GLM83
1,100,000 تومان
ماشین شراک لیفت مبارز
1,105,000 تومان
میز پرس سینه تخت تن آسا A 1
1,106,000 تومان
دستگاه تی بار تن آسا B 10
1,106,000 تومان
دستگاه جلو بازو لاری نشسته AT Gym D5
1,140,000 تومان
میز سر شانه هالتری مبارز
1,170,000 تومان
میز پرس بالا سینه AT Gym A2
1,260,000 تومان
دستگاه شنا سوئدی تن آسا G 4
1,261,000 تومان
دستگاه شنا سوئدی Free Weight G4
1,261,000 تومان
میز پرس بالاسینه تن آسا A 2
1,274,000 تومان
دستگاه روئینگ وزنه آزاد تندر C2014 29
1,350,000 تومان
میز پرس زیرسینه تن آسا A 3
1,417,000 تومان
اچ تک نیرو Z 4040
1,440,000 تومان
دستگاه پرس بالا سینه نیرو PS 4030
1,440,000 تومان
دستگاه پرس سینه نیرو SH 4060
1,440,000 تومان
سوپر تی بار تندر C2014 27
1,600,000 تومان
دستگاه سر شانه وزنه آزاد تندر C2014 32
1,680,000 تومان
دستگاه پرس بالا سینه وزنه آزاد تندر C2014 33
1,680,000 تومان
دستگاه جلو بازو وزنه آزاد تندر C2014 34
1,680,000 تومان
دستگاه سرشانه نیرو S 4090
1,680,000 تومان
سوپر تی بار Tundor T bar row
1,705,000 تومان
دستگاه پلاور وزنه آزاد تندر اسپرت C2014 66
1,850,000 تومان
دستگاه زیر بغل وزنه آزاد تندر C2014 35
1,850,000 تومان
دستگاه جلو بازو لاری Body solid GCBT380
2,200,000 تومان
دستگاه پرس سینه خوابیده طرح مکس مبارز
2,275,000 تومان
دستگاه بالا سینه خوابیده طرح مکس مبارز
2,275,000 تومان
دستگاه زیر سینه خوابیده طرح مکس مبارز
2,275,000 تومان
دستگاه سر شانه نشسته طرح مکس مبارز
2,275,000 تومان
دستگاه جلو بازو وزنه آزاد مبارز
2,405,000 تومان
دستگاه زیر بغل لت Tonda Sport SX09
2,500,000 تومان
تی بار بادی استرانگ M 031
2,550,000 تومان
دستگاه جلو بازو لاری Tonda Sport SX07
2,820,000 تومان
ماشین قفسه سینه فلای Tonda Sport SX06
2,820,000 تومان
ماشین زیر بغل قایقی Tonda Sport SX05
2,820,000 تومان
دستگاه قایقی تندر C2014 13
3,200,000 تومان
دستگاه کشش زیر بغل لت تندر C2014 14
3,200,000 تومان
ماشین جلو بازو لاری تندر C2014 19
3,200,000 تومان
ماشین پرس سرشانه تندر C2014 20
3,300,000 تومان
پرس سینه تن آسا A 9
3,315,000 تومان
پرس بالا سینه تن آسا A 10
3,315,000 تومان
قایقی نیرو Z 6025
3,360,000 تومان
عمود نیرو PB 6040
3,360,000 تومان
لاری کششی نیرو PB 6085
3,360,000 تومان
زیر بغل یتس تن آسا B 11
3,367,000 تومان
پرس زیر سینه تن آسا A 12
3,471,000 تومان
پرس سرشانه تن آسا C 5
3,471,000 تومان
ماشین مولتی فلای تندر C2014 21
3,500,000 تومان
پرس سینه وزنه آزاد Steel flex PLBP
3,900,000 تومان
پرس بالا سینه وزنه آزاد Steel flex PLIP
3,900,000 تومان
پرس سر شانه وزنه آزاد Steel flex PLSP
3,900,000 تومان
دستگاه جلو بازو وزنه آزاد Steel flex PLBC
3,900,000 تومان
دستگاه قایقی وزنه آزاد طرح تکنو مبارز
3,965,000 تومان
دستگاه پرس بالا سینه وزنه آزاد طرح تکنو مبارز
3,965,000 تومان
دستگاه زیر بغل وزنه آزاد طرح تکنو مبارز
3,965,000 تومان
دستگاه جلو بازوی لاری Inpars AN6005
4,000,000 تومان
دستگاه پرس سرشانه Inpars AN6006
4,000,000 تومان
دستگاه قفسه سینه Inpars AN6007
4,000,000 تومان
دستگاه زیر بغل لت Inpars AN6009
4,000,000 تومان
دستگاه قایقی Inpars AN6010
4,000,000 تومان
دستگاه قایقی روئینگ ماشینی مبارز
4,030,000 تومان
دستگاه جلو بازو ماشینی مبارز
4,030,000 تومان
دستگاه زیر بغل عمود ماشینی مبارز
4,030,000 تومان
دستگاه قفسه سینه 2 کاره ماشینی مبارز
4,030,000 تومان
میز پرس سینه Relax fitness PTT109
4,200,000 تومان
میز پرس بالا سینه Relax fitness PTT110
4,300,000 تومان
میز پرس زیرسینه Relax fitness PTT111
4,300,000 تومان
دستگاه جلو بازو لاری Armani D3
4,368,000 تومان
دستگاه جلو بازو لاری AT Gym D3
4,656,000 تومان
دستگاه کشش زیر بغل لت تن آسا B 5
4,758,000 تومان
دستگاه کشش زیر بغل لت Free Weight B5
4,758,000 تومان
ماشین پرس سرشانه Tundor shoulder press
4,785,000 تومان
دستگاه کشش زیر بغل عمود تن آسا B 13
4,810,000 تومان
دستگاه قفسه فلای دوکاره Armani G8
4,810,000 تومان
دستگاه کشش قایقی رویینگ تن آسا B 4
4,836,000 تومان
ماشین جلو بازو Tundor preacher curl
4,950,000 تومان
دستگاه پارالل بارفیکس و شکم تن آسا G 7
5,044,000 تومان
دستگاه قفسه فلای دوکاره تن آسا G 8
5,044,000 تومان
دستگاه جلو بازو تن آسا D 10
5,044,000 تومان
پرس سرشانه ماشین Armani C7
5,044,000 تومان
دستگاه کشش قایقی رویینگ AT Gym B4
5,136,000 تومان
دستگاه زیر بغل بکسل اچ تن آسا B 6
5,161,000 تومان
دستگاه کشش زیر بغل عمود AT Gym B5
5,184,000 تومان
ماشین سینه و بالا سینه Tundor flat inclined press
5,225,000 تومان
دستگاه قفسه فلای دوکاره AT Gym G8
5,352,000 تومان
دستگاه جلو بازو AT Gym D10
5,352,000 تومان
دستگاه پرس سینه ماشین همگرا AT Gym A14
5,352,000 تومان
دستگاه سرشانه ماشین همگرا AT Gym C10
5,724,000 تومان
پرس سرشانه و لت Salter M176
7,435,000 تومان
پرس سینه Salter M140
7,547,000 تومان
دستگاه مولتی فلای بادی استرانگ A6 002A
7,900,000 تومان
دستگاه پرس سرشانه بادی استرانگ A6 003
7,900,000 تومان
دستگاه جلو بازو لاری بادی استرانگ A6 006
7,900,000 تومان
دستگاه لت بادی استرانگ 012
7,900,000 تومان
دستگاه پارویی بادی استرانگ A6 012A
7,900,000 تومان
دستگاه پرس سینه بادی استرانگ A6 001
7,900,000 تومان
دستگاه جلو بازو لاری Relax fitness PC907
8,900,000 تومان
دستگاه پشت بازو Relax fitness PC908
8,900,000 تومان
دستگاه قفسه سینه Relax fitness PC912
8,900,000 تومان
دستگاه پرس سرشانه Relax fitness PL1003
8,900,000 تومان
دستگاه پارویی Relax fitness PL1002
8,900,000 تومان
دستگاه پرس سینه Relax fitness PL1001
8,900,000 تومان
دستگاه لت یتسی Relax fitness PL1006
8,900,000 تومان
دستگاه پرس زیرسینه Relax fitness PL1005
8,900,000 تومان
دستگاه پرس سینه نشسته Relax fitness PC901
8,900,000 تومان
دستگاه پرس بالاسینه Relax fitness PL1004
8,900,000 تومان
میز پرس سینه Salter M184
9,345,000 تومان
دستگاه لت یتسی Relax fitness PC913
9,800,000 تومان
دستگاه پرس سینه Body solid SBP100
9,800,000 تومان
دستگاه جلوبازو لاری Body solid SBC600
9,900,000 تومان
دستگاه پرس سرشانه Body solid SSP800
10,500,000 تومان
دستگاه پشت بازو دیپ Body solid STM1000
10,500,000 تومان
دستگاه جلو بازو لاری و پشت بازو Body solid DBTC SF
11,900,000 تومان
دستگاه پرس سینه و بالا سینه Body solid DPRS SF
12,900,000 تومان
دستگاه جلو بازو Relax fitness PL1207
13,800,000 تومان
دستگاه قفسه سینه Relax fitness PL1212
13,800,000 تومان
دستگاه لت یتسی Relax fitness PL1213
13,800,000 تومان
دستگاه پشت بازو Relax fitness PL1208
13,800,000 تومان
دستگاه جلو بازو لاری Steel flex MBC 600
13,900,000 تومان
دستگاه سرشانه Relax fitness PL1203
14,800,000 تومان
دستگاه پرس سینه Relax fitness PL1201
14,800,000 تومان
دستگاه پرس سینه Steel flex MBP 100
14,900,000 تومان
دستگاه قفسه سینه Steel flex MPD 700
14,900,000 تومان
دستگاه پشت بازو دیپ Steel flex MTM 1000
14,900,000 تومان
دستگاه پشت بازو لاری Steel flex MTE 1200
14,900,000 تومان
دستگاه سرشانه نشر از جانب Steel flex MDR 1300
14,900,000 تومان
دستگاه قفسه سینه Steel flex M3DFC
14,900,000 تومان
دستگاه قایقی 2 کاره Steel flex M3DBR
14,900,000 تومان
دستگاه پرس سر شانه Steel flex MSP 800
15,900,000 تومان
دستگاه پرس بالا سینه Steel flex MIP 1400
16,900,000 تومان
دستگاه زیر بغل کششی Steel flex MLM 300
17,900,000 تومان
دستگاه جلو بازو و پشت بازو BH Fitness Biceps Triceps L140
19,220,000 تومان
19,200,000 تومان
دستگاه پرس سینه و سرشانه BH Fitness Shoulder Chest Press L080
19,820,000 تومان
19,800,000 تومان
دستگاه جلو بازو لاری Salter M2020
19,860,000 تومان
دستگاه لت سیم کش و قایقی BH Fitness Lat Pull L550
20,220,000 تومان
20,200,000 تومان
دستگاه پرس سینه نشسته BH Fitness TR Line L070
21,020,000 تومان
21,000,000 تومان
دستگاه پک بک BH Fitness Rear Deltoid L410
21,020,000 تومان
21,000,000 تومان
دستگاه جلو بازو Salter M2096
21,600,000 تومان
دستگاه پرس سر شانه Salter M2076
22,560,000 تومان
دستگاه قایقی Salter M2041
22,800,000 تومان
دستگاه پرس سینه نشسته Salter M2084
23,580,000 تومان
دستگاه پارالل بارفیکس Salter M2088
24,000,000 تومان
دستگاه پرس سینه نشسته BH Fitness Strength Line XC070
28,220,000 تومان
28,200,000 تومان
مشاهده 241 مدل بدنسازی بالا تنه
upfooter
تردمیل دوچرخه ثابت و الپتیکال رشته های ورزشی لوازم بدنسازی
ترازو ماساژور زیبایی تجهیزات پزشکی باشگاهی
Top