انتخاب زیرگروه

لیست قیمت دمبل ، وزنه و هالتر

ترتیب نمایش :
نام کالا قیمت
دمبل ایروبیک برتراسپرت نیم کیلوگرم
16,000 تومان
13,000 تومان
دمبل ایروبیک برتراسپرت 1kg
18,000 تومان
16,000 تومان
دمبل ایروبیک رکورد 1 کیلوگرم
18,000 تومان
16,000 تومان
دمبل استیل رکورد 750 گرم
19,000 تومان
وزنه صفحه دمبل دور لاستیک رکورد 1 و نیم کیلوگرم
21,000 تومان
15,600 تومان
دسته دمبل واشری لاستیکی رکورد
22,000 تومان
دمبل نیم کیلویی اسپرت تولز
22,000 تومان
دمبل 1 کیلویی House Fit
22,000 تومان
دمبل ایروبیک برتراسپرت 1 و نیم کیلوگرم
23,000 تومان
20,000 تومان
دمبل ایروبیک رکورد 1 و نیم کیلوگرم
23,000 تومان
20,000 تومان
مچبند شنی رکورد نیم کیلویی
23,000 تومان
دسته دمبل ستاره ای رکورد
25,000 تومان
دمبل یک کیلویی اسپرت تولز
25,000 تومان
دمبل استیل رکورد 1 کیلوگرم
26,000 تومان
دمبل 450 گرمی بادی اسکالپچر BW120
30,000 تومان
مچبند شنی رکورد 1 کیلویی
30,000 تومان
دمبل ایروبیک برتراسپرت 2kg
31,000 تومان
26,000 تومان
دمبل ایروبیک رکورد 2 کیلوگرم
31,000 تومان
26,000 تومان
دمبل استیل رکورد 1 و نیم کیلوگرم
32,000 تومان
میله ساعد رکورد
32,000 تومان
وزنه فرمانی رکورد 2 و نیم کیلوگرم
32,500 تومان
26,000 تومان
وزنه صفحه دمبل دور لاستیک رکورد 2 و نیم کیلوگرم
35,000 تومان
26,000 تومان
دمبل 675 گرمی بادی اسکالپچر BW120
35,000 تومان
مچبند شنی رکورد 1 و نیم کیلویی
35,000 تومان
دمبل نیم کیلویی بادی اسکالپچر BW121
36,000 تومان
وزنه کتل بل 2 کیلویی رکورد
37,000 تومان
وزنه مچ 250 گرمی بادی اسکالپچر BB963
39,000 تومان
مچبند شنی 5 پوندی بادی اسکالپچر BB945
39,000 تومان
دمبل 900 گرمی بادی اسکالپچر BW120
40,000 تومان
مچ بند شنی House Fit 2lb
40,000 تومان
وزنه فرمانی پیشگام 2 و نیم کیلوگرم
41,500 تومان
دمبل ایروبیک برتراسپرت 3kg
45,000 تومان
42,000 تومان
دمبل ایروبیک رکورد 3 کیلوگرم
45,000 تومان
42,000 تومان
دمبل استیل رکورد 2 کیلوگرم
45,000 تومان
دمبل 1125 گرمی بادی اسکالپچر BW120
45,000 تومان
مچ بند شنی House Fit 3lb
45,000 تومان
مچ بند شنی House Fit 1kg
45,000 تومان
وزنه 1 کیلوگرمی مچ پا Mega Fitness 2301
45,000 تومان
وزنه 1 کیلوگرمی مچ دست Mega Fitness 2307
45,000 تومان
مچ بند شنی House Fit 2kg
48,000 تومان
مچبند شنی 2 کیلوگرمی
48,000 تومان
دمبل ایروبیک 1 کیلویی Live up
48,000 تومان
توپ شنی 1 کیلویی Live up Ls3003
48,000 تومان
مچبند شنی قابل تنظیم رکورد ۲ کیلویی
48,500 تومان
مچ بند شنی House Fit 4lb
49,000 تومان
دمبل 1 کیلویی بادی اسکالپچر BW121
49,000 تومان
وزنه کتل بل 4 کیلویی رکورد
49,000 تومان
توپ شنی 2 کیلویی Live up Ls3003
52,000 تومان
مچ بند شنی House Fit 5lb
53,000 تومان
مچبند شنی 3 کیلوگرمی
53,000 تومان
دمبل 8 ضلعی پیشگام 2 و نیم کیلوگرم
55,000 تومان
مچ بند شنی پهن 1 کیلوگرمی Live up
55,000 تومان
مچ بند شنی بلند 1 کیلوگرمی Live up
55,000 تومان
وزنه 1 کیلوگرمی مچ پا Mega Fitness 1130
55,000 تومان
وزنه 2 کیلوگرمی مچ پا Mega Fitness 2302
55,000 تومان
وزنه 2 کیلوگرمی مچ دست Mega Fitness 2308
55,000 تومان
وزنه 900 گرمی مچ دست Mega Fitness 2LB 1120
55,000 تومان
دمبل ایروبیک برتراسپرت 4kg
56,000 تومان
53,000 تومان
دمبل ایروبیک رکورد 4 کیلوگرم
56,000 تومان
53,000 تومان
توپ شنی 3 کیلویی Live up Ls3003
58,000 تومان
دمبل ایروبیک 2 کیلویی Live up
63,000 تومان
دسته دمبل قهرمانی رکورد
65,000 تومان
وزنه فرمانی رکورد 5 کیلوگرم
65,000 تومان
52,000 تومان
وزنه 3 کیلوگرمی مچ پا Mega Fitness 2303
65,000 تومان
وزنه 3 کیلوگرمی مچ دست Mega Fitness 2309
65,000 تومان
وزنه فرمانی پیشگام 5Kg
66,000 تومان
دمبل متغیر پویا 5200 گرمی
68,000 تومان
دمبل 2 کیلویی بادی اسکالپچر
68,000 تومان
وزنه صفحه دمبل دور لاستیک رکورد 5 کیلوگرم
70,000 تومان
52,000 تومان
دمبل ایروبیک برتراسپرت 5kg
72,000 تومان
59,000 تومان
دمبل ایروبیک رکورد 5 کیلوگرم
72,000 تومان
59,000 تومان
هالتر بانوان Professional DK 1347
73,500 تومان
وزنه 6 ضلعی برتراسپرت 5kg
75,000 تومان
63,000 تومان
وزنه 6 ضلعی رکورد 5 کیلوگرم
75,000 تومان
63,000 تومان
دمبل ایروبیک قابل تنظیم تن زیب
75,000 تومان
64,000 تومان
وزنه کتل بل 6 کیلویی رکورد
75,000 تومان
وزنه 3 کیلوگرمی مچ پا Mega Fitness 1130
75,000 تومان
وزنه 4 کیلوگرمی مچ پا Mega Fitness 2304
75,000 تومان
وزنه 4 کیلوگرمی مچ دست Mega Fitness 2310
75,000 تومان
وزنه 2250 گرمی مچ دست Mega Fitness 5LB 1120
75,000 تومان
دمبل 8 ضلعی پیشگام 5Kg
77,000 تومان
وزنه مچی 10 پوندی بادی اسکالپچر BB949
78,000 تومان
دمبل پلاستیکی گچی رکورد 5 کیلوگرم
80,000 تومان
وزنه 5 کیلوگرمی مچ پا Mega Fitness 2305
80,000 تومان
دمبل ایروبیک 3 کیلویی Live up
88,000 تومان
دمبل ایروبیک رکورد 6 کیلویی
90,000 تومان
وزنه 6 کیلوگرمی مچ پا Mega Fitness 2306
90,000 تومان
وزنه کتل بل 8 کیلویی رکورد
96,000 تومان
هالتر بانوان 3 کیلویی SL1313
98,000 تومان
دمبل 8 ضلعی پیشگام 7 و نیم کیلوگرم
99,000 تومان
دمبل ایروبیک رکورد 7 کیلویی
105,000 تومان
وزنه صفحه دمبل دور لاستیک رکورد 10 کیلوگرم
108,000 تومان
هالتر بانوان 4 کیلویی SL1313
109,500 تومان
میله هالتر استیل رکورد 1 متر و 20 سانتی متری
110,000 تومان
وزنه فرمانی پیشگام 10Kg
110,000 تومان
وزنه 6 ضلعی برتراسپرت 7 و نیم کیلوگرم
112,500 تومان
96,500 تومان
وزنه 6 ضلعی رکورد 7 و نیم کیلوگرم
112,500 تومان
96,500 تومان
دمبل ایروبیک رکورد 8 کیلویی
115,000 تومان
میله هالتر استیل رکورد 1 و نیم متری
120,000 تومان
هالتر بانوان 5 کیلویی SL1313
121,000 تومان
دمبل 8 ضلعی پیشگام 10kg
121,000 تومان
وزنه کتل بل 10 کیلویی رکورد
125,000 تومان
دمبل پلاستیکی گچی رکورد 9 کیلوگرم
128,000 تومان
دمبل قابل تنظیم دورلاستیک رکورد 10 کیلویی
128,000 تومان
وزنه مچی قابل تنظیم 10 پوندی بادی اسکالپچر BB987
128,500 تومان
وزنه 6 ضلعی برتراسپرت 10kg
130,000 تومان
119,000 تومان
وزنه 6 ضلعی رکورد 10 کیلوگرم
130,000 تومان
119,000 تومان
وزنه فرمانی رکورد 10 کیلوگرم
130,000 تومان
104,000 تومان
دمبل ایروبیک رکورد 9 کیلویی
130,000 تومان
هالتر بانوان 6 کیلویی SL1313
132,500 تومان
پک دمبل 6 تایی با استند اسپرت تولز
135,000 تومان
دمبل 8 ضلعی پیشگام 12 و نیم کیلوگرم
137,500 تومان
دمبل ایروبیک رکورد 10 کیلویی
145,000 تومان
میله هالتر برتراسپرت سایز 170CM
150,000 تومان
وزنه کتل بل 12 کیلویی رکورد
151,000 تومان
وزنه فرمانی رکورد 15 کیلوگرم
156,000 تومان
وزنه صفحه دمبل دور لاستیک رکورد 15 کیلوگرم
156,000 تومان
دمبل قابل تنظیم روکش دار رکورد 10 کیلویی
156,000 تومان
میله هالتر برتراسپرت سایز 180CM
160,000 تومان
هالتر فیکس 7 و نیم کیلویی DK4163
161,000 تومان
دمبل زنانه رستاک Shake weight
165,000 تومان
دمبل 8 ضلعی پیشگام 15kg
165,000 تومان
وزنه فرمانی پیشگام 15Kg
165,000 تومان
جلیقه وزن دار Mega Fitness G033
165,000 تومان
وزنه 6 ضلعی برتراسپرت 12 و نیم کیلوگرم
169,000 تومان
146,000 تومان
میله هالتر برتراسپرت سایز 200CM
180,000 تومان
میله هالتر ترانس رکورد 2 متری
180,000 تومان
وزنه 6 ضلعی رکورد 17 و نیم کیلوگرم
185,000 تومان
دمبل مردانه رستاک Shake weight
185,000 تومان
وزنه 6 ضلعی رکورد 12 و نیم کیلوگرم
187,500 تومان
146,000 تومان
دمبل 8 ضلعی پیشگام 17 و نیم کیلوگرم
192,500 تومان
میله هالتر آستین دار رکورد 220 سانتی متر
195,000 تومان
جلیقه وزن دار Mega Fitness G020
195,000 تومان
هالتر فیکس 10 کیلویی DK4163
213,000 تومان
دمبل لدراگوما Heavyball
214,500 تومان
وزنه 6 ضلعی برتراسپرت 20kg
220,000 تومان
197,000 تومان
وزنه 6 ضلعی رکورد 20 کیلوگرم
220,000 تومان
197,000 تومان
دمبل 8 ضلعی پیشگام 20Kg
220,000 تومان
وزنه فرمانی پیشگام 20Kg
220,000 تومان
وزنه 6 ضلعی برتراسپرت 15kg
225,000 تومان
176,000 تومان
وزنه 6 ضلعی رکورد 15 کیلوگرم
225,000 تومان
176,000 تومان
هالتر فیکس 12 و نیم کیلویی DK4163
229,000 تومان
وزنه 6 ضلعی برتراسپرت 17 و نیم کیلوگرم
236,500 تومان
185,000 تومان
دمبل مخصوص ورزش های آبی Mad wave
242,000 تومان
دمبل 8 ضلعی پیشگام 22 و نیم کیلوگرم
247,500 تومان
وزنه فرمانی رکورد 20 کیلوگرم
260,000 تومان
208,000 تومان
دمبل مثلثی مخصوص آب درمانی Mad wave
264,000 تومان
هالتر فیکس 15 کیلویی DK4163
271,500 تومان
دمبل 8 ضلعی پیشگام 25kg
275,000 تومان
وزنه فرمانی رکورد 25 کیلوگرم
299,000 تومان
278,000 تومان
دمبل لدراگوما Heavyblock
300,000 تومان
وزنه 6 ضلعی برتراسپرت 22 و نیم کیلوگرم
304,000 تومان
239,000 تومان
دمبل 8 ضلعی پیشگام 30kg
330,000 تومان
ست هالتر ایروبیک DK4154
333,500 تومان
وزنه 6 ضلعی برتراسپرت 25kg
337,500 تومان
265,000 تومان
جای وزنه مبارز
344,500 تومان
هالتر فیکس 20 کیلویی DK4163
351,000 تومان
وزنه 6 ضلعی رکورد 25 کیلوگرم
375,000 تومان
265,000 تومان
دمبل 8 ضلعی پیشگام 35kg
385,000 تومان
وزنه 6 ضلعی برتراسپرت 30kg
405,000 تومان
319,000 تومان
هالتر فیکس 25 کیلویی DK4163
431,000 تومان
جای دمبل بانوان مبارز
435,500 تومان
دمبل 8 ضلعی پیشگام 40kg
440,000 تومان
وزنه 6 ضلعی برتراسپرت 35kg
472,500 تومان
369,000 تومان
وزنه 6 ضلعی رکورد 45 کیلوگرم
479,000 تومان
دمبل 8 ضلعی پیشگام 45kg
494,000 تومان
هالتر فیکس 30 کیلویی DK4163
496,500 تومان
وزنه 6 ضلعی برتراسپرت 40kg
540,000 تومان
425,000 تومان
دمبل 8 ضلعی پیشگام 50kg
550,000 تومان
هالتر فیکس 35 و نیم کیلویی DK4163
575,000 تومان
وزنه 6 ضلعی برتراسپرت 45kg
607,500 تومان
495,000 تومان
پایه دمبل قابل تنظیم DK4190
647,000 تومان
وزنه 6 ضلعی برتراسپرت 50kg
675,000 تومان
595,000 تومان
هالتر فیکس 40 کیلویی DK4163
684,500 تومان
دمبل قابل تنظیم DK4190
2,242,500 تومان
مشاهده 258 مدل دمبل ، وزنه و هالتر
upfooter
تردمیل دوچرخه ثابت و الپتیکال رشته های ورزشی لوازم بدنسازی
ترازو ماساژور زیبایی تجهیزات پزشکی باشگاهی
Top